គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ឯកជនភាពក្រុមបច្ចេកវិទ្យាការពារបរិស្ថាន Zhiben

នៅ Zhiben Environmental Protection Technology Group គោលដៅរបស់យើងគឺផ្តល់ជូនអ្នកនូវកម្រិតនៃសេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកនឹងមិនអាចរកកន្លែងណាផ្សេងបានទេ។ZHIBEN គោរព និងការពារភាពឯកជនរបស់អតិថិជនរបស់យើង និងអ្នកគ្រប់គ្នាដែលចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង។សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីឯកជនភាពនេះមានបំណងប្រាប់អ្នកឱ្យដឹងពីព័ត៌មានដែលជាធម្មតាយើងប្រមូល — និងរបៀបដែលយើងមានបំណងប្រើវា។

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូល

ជាបញ្ហានៃការអនុវត្ត យើងប្រមូលឈ្មោះដែន ឧបករណ៍កំណត់ទីតាំងធនធានឯកសណ្ឋាន (URL) និងអាសយដ្ឋានពិធីការអ៊ីនធឺណិត (IP) របស់អ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង។លើសពីនេះ ZHIBEN ប្រមូលព័ត៌មានសរុបនៅលើទំព័រដែលអតិថិជនចូល ឬចូលមើល ក៏ដូចជាព័ត៌មានជ្រើសរើសដោយស្ម័គ្រចិត្តតាមរយៈការស្ទង់មតិ អ៊ីមែល ឬការចុះឈ្មោះគេហទំព័រ។

អ្វីដែលយើងធ្វើជាមួយវា និងអ្វីដែលយើងមិនធ្វើ

យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលដើម្បីកែលម្អខ្លឹមសារនៃគេហទំព័ររបស់យើង។បើសមស្រប យើងចែករំលែកព័ត៌មានស្ថិតិសរុបជាមួយដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើង។ស្ថិតិទាំងនេះមិនរួមបញ្ចូលព័ត៌មានកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយឡើយ។

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ សាខា និងគេហទំព័ររង

គេហទំព័ររបស់យើងមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតខាងក្រៅ ក៏ដូចជាគេហទំព័រសាខា និងក្រុមហ៊ុន ZHIBEN ដែលអាចមានការអនុវត្តឯកជនភាពដែលខុសពីគេហទំព័រ www.ZhibenEP.com ។នៅពេលអ្នកចុចលើតំណភ្ជាប់ដែលនាំអ្នកទៅកាន់គេហទំព័របែបនេះ អ្នកនឹងត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ពួកគេ ហើយយើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកស៊ាំជាមួយគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ភាគីនោះ ដោយសារទាំងនេះអាចខុសគ្នាពីការប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។សូមចំណាំថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឯកជនភាពនេះអនុវត្តចំពោះតែព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយ ZHIBEN នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងប៉ុណ្ណោះ និងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលការណ៍ឯកជនភាព និង/ឬបិទការប្រមូលព័ត៌មាន និងការថែទាំរបស់ ZHIBEN ឡើយ។ខណៈពេលដែល ZHIBEN គាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់ការការពារភាពឯកជននៅលើអ៊ីនធឺណិត យើងមិនអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តឯកជនភាពនៃគេហទំព័រផ្សេងទៀត ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយគេហទំព័រផ្សេងទៀត ឬខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រផ្សេងទៀតនោះទេ។

ផ្សេងៗ

យើង​មិន​ចាប់​ដៃ​គូ​ជាមួយ ឬ​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ពិសេស​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទេ។ពីពេលមួយទៅពេលមួយ យើងអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានអតិថិជនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ថ្មីដែលមិនរំពឹងទុកពីមុន ដែលមិនត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។ប្រសិនបើការអនុវត្តព័ត៌មានរបស់យើងផ្លាស់ប្តូរនៅចំណុចណាមួយនៅពេលអនាគត យើងនឹងប្រកាសការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយទៅកាន់គេហទំព័រ ZHIBEN ដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសមត្ថភាពក្នុងការជ្រើសរើសចេញពីការប្រើប្រាស់ថ្មីទាំងនេះ។ប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភអំពីរបៀបដែលព័ត៌មានរបស់អ្នកត្រូវបានប្រើប្រាស់ អ្នកគួរតែពិនិត្យមើលគេហទំព័ររបស់យើងជាទៀងទាត់។

អ្នកណាត្រូវទាក់ទងជាមួយសំណួរ

You are responsible for protecting information and systems on your premises. If you are concerned about the security of information in these systems, you should contact your Information Technology (IT) department. When these systems are provided by us, we provide tools to facilitate these efforts to meet your business needs. If you feel that this website is not following its stated information policy, you may contact us by e-mail at info@ZhibenEP.com Revised August 2021 Applicable law and jurisdiction By accessing the Site and using the facilities and/or services provided through the sites on the Site, you agree that such access and the implementation and/or provision of the services shall be governed by the laws of the People's Republic of China and that you agree to be subject to the jurisdiction of the courts of the People's Republic of China.